Begeleiding en zorg

Op het Comenius College maken we onderscheid tussen begeleiding en zorg. Begeleiding is gericht op elke leerling en bestaat uit alle activiteiten die het leer- en ontwikkelingsproces van de leerling onder- steunen en het leefklimaat bevorderen. Als deze begeleidingsactiviteiten niet langer toereikend zijn en speciale deskundigheid vereist is om maatwerk te bieden, spreken wij van zorg.

Begeleiding: gewoon als het kan ...

De mentor is de spil in de begeleiding van de leerling en de groep bij het leren, het kiezen en het welbevinden. Onze begeleiding is erop gericht de leerling zelf keuzes te laten maken. De mentor en de docent richten zich op het welzijn van de leerlingen, de voortgang van het leerproces en de oriëntatie op de keuze van studie en beroep. De activiteiten vinden voornamelijk plaats in gesprekken met leerlingen en ouders en in de mentorles. De begeleiding van de leerling heeft een vaste plaats op de agenda van het afdelingsteam. Alle klassen hebben een mentorles. Bij het kiezen van een profiel, sector of vervolgstudie ondersteunt de decaan de mentor in de begeleiding. Bij complexe keuzeproblemen begeleidt hij de leerlingen individueel.

Zorg: ... bijzonder als het moet

Leerlingen die belemmeringen hebben bij het leren, kiezen of welbevinden kunnen terecht bij onze zorg- specialisten voor advies of kortdurende begeleiding. Bij behoefte aan meer specifieke deskundigheid worden externe zorgspecialisten ingeschakeld. De school screent alle leerlingen in het eerste leerjaar op spelling, begrijpend lezen en rekenvaardigheden. De remedial teacher adviseert en biedt gedurende een bepaalde periode hulp aan leerlingen die leerproblemen hebben of grote achterstanden of voor wie Nederlands de tweede taal is (NT2). In een beperkt aantal gevallen (capaciteiten, dyslexie of studiekeuze) kunnen ouders via de interne zorg- coördinator een nader onderzoek door een externe deskundige aanvragen. De procedure en de kosten staan vermeld op de website van de school. Leerlingbegeleiders zijn gespecialiseerde docenten waar leerlingen in vertrouwen mee kunnen praten als er ernstige problemen zijn op school of thuis. Samen wordt naar een oplossing gezocht en eventueel worden de leerlingen doorverwezen naar een hulpverlener buiten school. De zorgcoördinator bespreekt ernstige problemen van leerlingen met de afdelingsleider, de orthopedagoog, de mentor of docenten. Zij zorgt ook voor de contacten met of inschakeling van deskundigen van buiten de school.