Missie en visie

De leerlingen van nu zullen later als volwassen burgers de samenleving moeten dragen. Wij zien het als onze taak hen voor te bereiden op de eisen die de maatschappij straks stelt en de rol die zij daarin zullen spelen. Wij doen dat door ze vanuit een christelijke levensvisie te helpen om kennis en inzichten te verwerven en kwaliteiten te ontwikkelen om uit te groeien tot gelukkige en sociale mensen met respect en verantwoordelijkheid voor zichzelf, de ander en de omgeving. Kansrijk de wereld in!

Visie op onderwijs en leren.

Op het Comenius College zetten wij ons in om het beste te halen uit onszelf en uit de ander. Leerlingen, medewerkers en ouders hebben daarin zowel een eigen als een gezamenlijke verantwoordelijkheid, gebaseerd op wederzijds respect en onderling vertrouwen.Het onderwijs berust op een solide basis, met oog voor noodzakelijke vernieuwingen. Leerlingen en mede- werkers leren graag, voortdurend en met plezier. Het programma is uitdagend, de leeromgeving is onder- steunend en inspirerend. Leraren houden rekening met verschillen in aanleg, belangstelling en leerstijl. Leerlingen nemen geleidelijk meer verantwoordelijk- heid voor het eigen leerproces. De betrokkenheid op elkaar en op het onderwijs is hoog. Er heerst een veilige en open sfeer. Leerlingen krijgen reële kansen om een opleiding te volgen die past bij hun capaciteiten en hun ontwikkeling en ze toerust voor later. De opbrengsten van het leren zijn hoog.