Onderwijs

Op het Comenius College werken we met lessen van 60 minuten waarin ruimte is voor afwisseling van klassikale instructie, zelfstandige verwerking en opdrachten voor zelfstandig of samenwerkend leren. Doordat de leerlingen per dag minder vakken krijgen, nemen de rust en de concentratie toe. De school kent een vaste werkmiddag voor docenten op dinsdag. Op deze dag geldt het 50-minuten rooster.

Rooster en beschikbaarheidregeling
Het schooljaar is op het Comenius College verdeeld in drie tertialen. Elk tertiaal kent een eigen rooster. Omdat het rooster in de loop van het jaar kan wijzigen, verdient het maken van afspraken of het nemen van een bijbaantje de nodige aandacht en zorgvuldigheid. School gaat voor! De individuele lesroosters zijn vanaf het einde van de zomervakantie in te zien op het webportal waarop iedere leerling met behulp van zijn persoonlijke wachtwoord kan inloggen. Ook de dagelijkse rooster- wijzigingen worden op de website gepubliceerd.

Leerlingen dienen dagelijks van 8.30 uur tot 16.35 uur beschikbaar te zijn voor school. Afspraken buiten school mogen alleen gemaakt worden buiten deze tijden om.

Op tijd in de les
De lessen beginnen om 8.30 uur. Wanneer een leerling te laat is, moet hij zich met zijn leerlingpas melden bij de conciërge en ontvangt hij een meldbriefje. De conciërge beoordeelt of er een geldige reden is voor het te laat komen. Bij het ontbreken daarvan moet de leerling zich de volgende dag om 08.00 uur melden, ongeacht zijn/haar rooster. In tegenstelling tot wat er in de schoolgids staat, geldt dit dus ook als een leerling het 1e uur (of nog meer) vrij is.
Is een pas kapot gegaan of kwijtgeraakt, dan moet de leerling direct een nieuwe pas aanvragen. De kosten hiervan bedragen € 10,00. Het aanvraagformulier is te verkrijgen bij de conciërge.

Inhaaluur
Leerlingen zijn verplicht zich op donderdagmiddag het 6e uur beschikbaar te houden voor het inhalen van toetsen en opdrachten. Als een leerling een toets of ander schriftelijk werk heeft gemist, maakt hij een afspraak met zijn docent over het inhalen. De docent zorgt ervoor dat het werk op de afgesproken tijd klaar ligt.

Terugkomuur / extra werkuur
Leerlingen die regelmatig te laat zijn of onterecht verzuimd hebben, kunnen door de conciërge, de afdelingsleider of de mentor verplicht worden terug te komen op het 7e lesuur. Bij herhaald te laat komen of spijbelen kan de afdelingsleider hiervan melding maken bij de leerplichtambtenaar.
Leerlingen die herhaaldelijk hun spullen niet bij zich hebben en/of hun werk niet (op tijd) in orde hebben, kunnen verplicht worden dit in te halen op een extra werkuur dat parallel loopt aan het terugkomuur.