Contact met thuis

Hoe worden ouders/verzorgers geïnformeerd over school? 
Het meest actuele nieuws is te vinden op onze website. Meer specifieke mededelingen voor leerlingen en ouders/verzorgers zijn te vinden in het digitale leerlingvolgsysteem Magister, waar ouders/verzorgers en leerlingen met een speciaal wachtwoord bij kunnen komen. In de meeste gevallen gaat er ook een mail of eventueel een brief naar huis.

Hoe worden ouders/verzorgers geïnformeerd over de brugklas? 
De mentor is het best geïnformeerd over het wel en wee van de leerlingen en is daarom het eerste aanspreekpunt voor de ouders/verzorgers. Elk jaar zijn er ouderavonden, waarbij ouders worden uitgenodigd voor een gesprek met de mentor of de vakdocenten. Daarnaast zijn er regelmatig voorlichtingsavonden over speciale onderwerpen zoals: dyslexie, de sectorkeuze en de voorbereiding op de Tweede Fase en de sectorkeuze op de mavo.

Hoe vaak krijgen ouders/verzorgers informatie over vorderingen? 
Via "Magister" kunnen ouders/verzorgers op elk gewenst moment inzicht krijgen in de schoolresultaten en eventueel verzuim van hun kinderen. Zij krijgen daarvoor een eigen inlogcode. Leerlingen krijgen elk tertiaal een rapport mee naar huis. Die rapportages gaan gepaard met een uitnodiging voor een mentorspreekavond of een algemene docentenspreekavond. Zo nodig neemt de mentor tussentijds contact op. Ouders/verzorgers kunnen de mentoren en vakdocenten ook zelf benaderen per e-mail. 
  
Hoe worden ouders/verzorgers betrokken bij school? 
De school hecht veel waarde aan de betrokkenheid van ouders/verzorgers. Zij kunnen lid worden van het ouderpanel van een sector, de ouderraad, de schoolraad en de medezeggenschapsraad.