Leerlingbegeleiding

Mentor
Elke brugklas heeft een mentor die vertrouwd is met de ontwikkeling van beginnende brugklassers. Naast de lessen in zijn of haar eigen vak, verzorgt de mentor één uur per week een mentorles. Bij die lessen besteedt de mentor aandacht aan de sfeer in de klas, het plannen van huiswerk en aan algemene studievaardigheden. In de loop van het jaar worden er allerlei activiteiten met de mentor georganiseerd, zoals klassenfeesten, uitstapjes, een Sinterklaasviering en een kerstlunch. 

De digitale leeromgeving
We hebben een digitale leerlomgeving waar leerlingen informatie kunnen opzoeken over welke lesstof behandeld en gebruikt wordt. Daar zijn verschillende hulpmiddelen aanwezig, zoals in de les gebruikte filmpjes en PowerPointpresentaties. 

Reken- en taalvaardigheid
Alle leerlingen krijgen in tertiaal 1 een reken- en taaltest. We letten extra op de leerlingen die op de basisschool tegenvallende resultaten hadden voor rekenen en taal. Bij de test kijken we of deze vaardigheden op het niveau staan van het advies van de basisschool. Vanaf tertiaal 2 krijgen de leerlingen die in de test onder hun niveau scoren extra reken- en taalvaardigheden aangeboden in de vorm van steunles. Ook als je dyslexie hebt, word je op het Comenius ondersteund en begeleid door bijvoorbeeld een faciliteiten kaart met tijdverlenging of de mogelijkheid om op een computer te werken tijdens toetsen. 
 
Huiswerkbegeleiding 
De digitale leeromgeving helpt de leerlingen bij het indelen en het uitvoeren van hun huiswerk. De school besteedt in de vaklessen en in de mentorles uitgebreid aandacht aan het leren maken van huiswerk. Daarnaast is er na schooltijd ook een huiswerkklas (externe partner) aanwezig. Deze huiswerkklas is bedoeld voor leerlingen die thuis moeilijk tot werken komen. Leerlingen mogen hier alleen aan deelnemen als ze voldoende gemotiveerd zijn en er wordt een kleine vergoeding voor gevraagd. De begeleiding is in handen van vrijwilligers. Zij geven geen specifieke vakbegeleiding, maar zorgen voor een goed leerklimaat en bieden leerlingen hulp bij hun planning. Naast dit is er ook nog een mogelijkheid dat ouderejaars leerlingen worden ingezet voor het geven van bijles aan leerling uit de onderbouw.

Pestprotocol
Pesten is een terugkerend item in de mentorlessen in het eerste en tweede leerjaar. In de brugklas wordt een toneelstuk over pesten opgevoerd door professionele acteurs. In de mentorles wordt het toneelstuk daarna besproken met een van de acteurs, waarbij ruimte is om eventuele eigen ervaringen te delen. In klas 2 wordt expliciet aandacht besteed aan digitaal pesten. Daarnaast worden er ieder jaar aparte activiteiten georganiseerd als voorlichtingsavonden voor ouders en gastsprekers in de les. Het Comenius College heeft een pestprotocol waarin afspraken zijn opgenomen over hoe te handelen bij pestgedrag. Het leerlingstatuut en de afdelingsboekjes bevatten een gedragscode voor iedereen die leert en werkt op onze school. 
 
Eventuele lesuitval 
Het kan een keer voorkomen dat een docent ziek is en zijn of haar les uitvalt. Leerlingen van klas 1, 2 en 3 worden in dat geval opgevangen door een andere docent. Alleen bij lesuitval op het eerste of laatste uur kan het voorkomen dat leerlingen later mogen komen of eerder naar huis kunnen gaan. In de bovenbouw wordt het structureel voorkomen van tussenuren tegengegaan door de begeleide studie-uren die elke leerling verplicht moet volgen. Bij ziekte van een docent kunnen leerlingen doorwerken in de studieruimten, de mediatheek en de aula. Bij langdurige ziekte van een docent nemen vakcollega’s de lessen waar, zodat er geen achterstand ontstaat. 

Ziekte
Als een leerling zich op school ziek voelt, mag hij of zij nooit zomaar naar huis. Wanneer het een leerling van de onderbouw betreft, belt de sectorleider naar huis om te checken of de ouders/verzorgers thuis zijn. Ouders/verzorgers moeten toestemming geven als een leerling van school naar huis wil. Een leerling kan vervolgens worden opgehaald of gaat zelf naar huis. 
 
Verzuim 
Het Comenius College probeert verzuim zo veel mogelijk tegen te gaan. We investeren veel tijd in de handhaving van een gedisciplineerd onderwijsklimaat. Docenten melden daarom elk lesuur welke leerlingen aanwezig zijn. Ouders/verzorgers van leerlingen die niet zijn afgemeld, worden door de school geïnformeerd. Indien nodig is er contact met de leerplichtambtenaar.