Omgaan met een vermoeden van een misstand in het VO


De klokkenluider staat in de belangstelling. Steeds meer raken we ervan doordrongen dat het maatschappelijk belang ermee gediend is als misstanden binnen organisaties worden gemeld. Zeker indien het organisaties in het publieke domein betreft. Ook het voortgezet onderwijs verdient een goede klokkenluidersregeling.

Daarom is in de Code Goed Onderwijsbestuur in het VO vastgelegd in lidmaatschapseis 1 dat het bevoegd gezag van een VO-instelling de eigen klokkenluidersregeling publiceert op de website, dat de toezichthouder erop toeziet dat ieder bevoegd gezag beschikt over een klokkenluidersregeling en dat de toezichthouder erop toeziet dat de belangen van een klokkenluider ook daadwerkelijk voldoende worden beschermd (bepaling 26 uit de Code). Deze regeling vormt een belangrijke schakel in het streven van VO-instellingen om de processen te optimaliseren en daarover transparant te zijn. Gaan bestuurders of medewerkers ernstig in de fout en gebeurt daar niets mee, dan bestaat altijd de mogelijkheid dat zich een klokkenluider meldt. De klokkenluidersregeling moet bevorderen dat een potentiële klokkenluider ook daadwerkelijk aan de bel trekt. 

Klik hier voor Klokkenluidersregeling VO