Contact School-Ouders

Website

De school hecht veel waarde aan een nauw contact met thuis. Hiervoor is de website van de school een belangrijk middel. De website bevat naast informatie over de school en belangrijke regelingen ook nieuwsberichten, foto- albums, verslagen van activiteiten en relevante berichten voor ouders en leerlingen. Ook de roosters en roosterwijzigingen worden op de website gepubliceerd. Een gedeelte van de website is alleen toegankelijk met een inlogcode en een persoonlijk wachtwoord. Op dit leerlingweb, dat ook voor ouders toegankelijk is, worden klassengegevens, brieven aan ouders, cijfers van leerlingen e.d. gepubliceerd.

Contactgegevens medewerkers: Klik hier

Sectorgids
Aan het begin van het schooljaar ontvangt elke leerling een sectorgids waarin wordt ingegaan op de inrichting van het onderwijs en de begeleiding in de desbetreffende sector.

Leerlingenstatuut
Het leerlingenstatuut is een geschreven afspraak tussen leerlingen, ouders, personeel en schoolleiding over de rechten en plichten van de leerling. Het helpt ieder lid van de Comeniusgemeenschap bij het werken in en aan een goed leef-, leer- en werkklimaat.

Het gaat in het statuut om:
- de rechten en plichten van leerlingen
- het voorkomen en oplossen van problemen
- een gelijkwaardige behandeling
- de bescherming van persoonlijke gegevens van leerlingen
- de kwaliteit van onderwijs, faciliteiten en communicatie.

Rapport, tussenrapport, examenrapportage
Het schooljaar wordt ingedeeld in 3 tertialen van tien - twaalf lesweken elk. Na afloop van elk tertiaal ontvangen de leerlingen in de onderbouw een cijferrapportage. In de jaarplanning, die aan het begin van het schooljaar verschijnt, worden de precieze data vermeld.
Aan het einde van het schooljaar krijgen de leerlingen van de bovenbouw een examenrapportage. Zie ook het examenreglement, dat in september wordt uitgereikt.

Cijferresultaten
Ouders/verzorgers van onze minderjarige leerlingen kunnen met een eigen inlogcode via de website inzicht krijgen in de schoolresultaten van hun kinderen. Voor leerlingen die wettelijk meerderjarig zijn, geldt een aparte procedure.

Wanneer iemand 18 jaar wordt, is hij handelsbekwaam en voor zijn eigen rechtshandelingen verantwoordelijk. Dit betekent dat een aantal bevoegdheden overgaat van de ouders op de leerling, waaronder het ondertekenen van absentiebriefjes en de toegang tot het persoonsdossier.

Voor het welslagen van een leerling is het van belang dat school, ouders/verzorgers en de leerling zelf verantwoordelijkheid dragen voor het leerproces. Naar onze mening hoort het daarbij vanzelfsprekend te zijn dat een kind zijn ouders inzage geeft in de leer- resultaten. Leerlingen van 18 jaar en ouder zullen daarbij wel de school moeten machtigen om de gegevens aan de ouders beschikbaar te stellen. Een briefje aan de sectorleider volstaat.

Ouderspreekavond en ouderavonden
Vier keer per jaar worden de ouders op school uitgenodigd om persoonlijk met de docenten of de mentor te spreken. Bovendien zijn er avonden waarop alle ouders van een klas worden uitgenodigd om over belangrijke schoolzaken te spreken, bijvoorbeeld over de sectorkeuze of het vakkenpakket. Ouders zijn van harte welkom bij de presentaties van vaardigheidsproeven en profielwerkstukken.

Ouderpanels en leerlingpanels
Elke sector kent ouderpanels en leerlingpanels waarin de gang van zaken in de sectoren besproken wordt. Nadere informatie volgt aan het begin van het schooljaar.

Medezeggenschap
De medezeggenschap vindt plaats in de schoolraad, waarin ouders, leerlingen en medewerkers zijn vertegenwoordigd. Overige onderwerpen die van belang zijn voor een van deze groepen worden besproken in de ouderraad, de leerlingenraad en de personeelsraad.