Ouderraad
Op het Hilfertsheem College is ook een Ouderraad actief. Het doel ervan is de relatie tussen de ouders en de school te bevorderen, zodat de werkzaamheden van de Ouderraad aan het functioneren van het onderwijs bijdragen. De ouders uit de raad denken mee over allerlei zaken (o.a. de besteding van de ouderbijdrage!) en doen suggesties voor verbeteringen. Zo werd er op initiatief van de Ouderraad een enquête onder alle ouders gehouden om hun mening te peilen over onze school. Ook werden in de afgelopen jaren thema-avonden georganiseerd en wordt regelmatig assistentie verleend bij een activiteit. Bovendien is er tijdens de spreekavonden naar aanleiding van rapporten ook altijd een lid van de Ouderraad aanwezig, waarmee u schoolzaken die u van belang vindt kunt bespreken.

Ouderraad informatie

Leden Ouderraad 2018-2019

 • mevr. H. Bundels
 • dhr. R. Eldenhorst
 • dhr. P. Fischer
 • mevr. I. van der Helm [voorzitter]
 • mevr. N. de Ruig
 • mevr. F. Westenborg

U kunt contact leggen met de leden van de ouderraad via het e-mailadres:
ouderraad.hilfertsheem@gmail.com.
Medezeggenschapsraad

Ouders, leerlingen, docenten en niet-onderwijzend personeel kunnen via de MR veel invloed uitoefenen op het beleid. Dit kan zowel op het niveau van de school als op het niveau van het schoolbestuur. De MR heeft de bevoegdheid alle schoolzaken te bespreken en gebruik te maken van zijn advies- en instemmingsrecht.
De medezeggenschapsraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van alle vestigingen van CVO 't Gooi. De raad telt in totaal 16 leden. Dit zijn vertegenwoordigers van onderwijsondersteunend personeel, docenten, ouders en leerlingen. Elk van die geledingen heeft regelmatig contact met de achterban. Onderwerpen die in de MR aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld: de schoolbegroting, het jaarverslag, huisvesting, onderwijskundige ontwikkelingen en personeelsbeleid.

Voorzitter MR: mevrouw E. van den Boom
Ambtelijk secretaris MR: mevrouw M.C.A. de Moor (m.demoor@cvogooi.nl)

Postadres
Postbus 153
1200 AD Hilversum

WMS

Op 1 januari 2007 is de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) ingegaan. Als gevolg van de deregulering en de invoering van lumpsumfinanciering in het primair en in het voortgezet onderwijs hebben schoolbesturen meer mogelijkheden gekregen om eigen beleid te voeren. Schoolbesturen moeten over dit beleid echter wel verantwoording afleggen. Daarom is het nodig geworden de positie van de medezeggenschapsraden te versterken. De nieuwe wet zorgt voor nog betere kansen om ouders, leerlingen en personeel te betrekken bij veranderingen op school. Klik hier voor meer informatie over WMS.

Leerlingenraad
De leerlingen kunnen voor hun belangen opkomen via de leerlingenraad. De leerlingenraad is een raad die de belangen van alle leerlingen behartigt. De raad kan gevraagd en ongevraagd over allerlei zaken binnen de school advies geven. (Bijvoorbeeld het huiswerkbeleid, het leerlingenstatuut, de schoolfeesten, invulling van de Open Dagen)
De leerlingenraad verbetert en onderhoudt contacten tussen leerlingen van verschillende klassen en is vraagbaak voor klachten of wensen van de overige leerlingen. Twee leerlingen van de leerlingenraad heeft zitting in de medezeggenschapsraad van de school en drie leerlingen maken deel uit van de Schoolraad. Voor het goed werken van de leerlingenraad worden faciliteiten beschikbaar gesteld.De leerlingenraad vergadert regelmatig onder leiding van een docent. Een lid van de schoolleiding is als toehoorder en adviseur bij deze vergaderingen aanwezig.

Leden leerlingenraad

Begeleiding: mevr. M. Beusker/mevr. S. van Eijden-van de Pol

E-mail leerlingenraad: leerlingenraad@hilfertsheem.nl


Schoolraad

Gezocht...

Nieuwe leden Schoolraad!

Wij vinden het belangrijk om ouders en leerlingen bij onze school te betrekken. We zijn dan ook blij met onze schoolraad waarin vier ouders en twee leerlingen participeren. We zoeken echter nieuwe leden. We hebben geen vertegenwoordiging van ouders meer uit de onderbouw.
We vergaderen ongeveer zes keer per jaar.
Lijkt het u wat?

Neemt u dan contact op met mevr. H. Strankinga, directeur. (
h.strankinga@hilfertsheem.nl)


Enkele jaren geleden is de medezeggenschapstructuur gewijzigd. De reden is de nieuwe wet mede-zeggenschap op scholen. De medezeggenschap van ouders, leerlingen en medewerkers van onze school vindt nu plaats in de Schoolraad (voor het Hilfertsheem College) en in de Medezeggenschapsraad voor het CVO ‘t Gooi, de stichting waaronder behalve het Hilfertsheem College ook vallen de Savornin Lohman, het Comenius College en College de OpMaat. In de schoolraad komen zaken aan de orde die alleen de vestiging betreffen.
In de Schoolraad hebben zes medewerkers, drie leerlingen en drie ouders met stemrecht zitting. De verhouding tussen de geledingen is in de wet vastgesteld.


Wat betekent dit voor de Ouderraad? Is er nog een rol voor de Ouderraad weggelegd, nu zij geen formeel medezeggenschapsorgaan meer is en de beslissingen op schoolniveau in de Schoolraad plaats vinden? En zo ja, welke dan? Op basis van deze vragen is de Ouderraad tot de conclusie gekomen dat de ouderraad de voorkeur geeft aan uitsluitend een vertegenwoordiging in de schoolraad en in principe niet meer apart wil vergaderen voor de ouderraad. Er zijn wel meer ouders in de schoolraad vertegenwoordigd maar slechts drie ouders hebben stemrecht.
De Oudervertegenwoordiging in de schoolraad vertegenwoordigt de ouders van alle leerlingen van HC tegenover de schoolleiding. Zij heeft een brugfunctie in de communicatie tussen de ouders en de schoolleiding en is dan ook voor alle ouders bereikbaar. Het is ook een denktank, die gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de schoolleiding vanuit een positiefkritische houding. Omgekeerd is het een klankbordgroep voor de schoolleiding als het gaat om beleid en voorgenomen maatregelen. Er wordt in een positieve sfeer samengewerkt en gedacht met de schoolleiding om de school een zo goed mogelijk onderwijs te laten bieden en een positief leerklimaat.
De leerlingenvertegenwoordiging in de schoolraad vertegenwoordigt de leerlingen van HC tegenover de schoolleiding

De leerlingenraad vergadert nog wel apart onder begeleiding van twee docenten. De leerlingenraad vergadert ongeveer vijf keer per jaar.
De personeelsgeleding van HC vergadert voorafgaand aan de vergaderingen van de schoolraad nog apart met de schoolleiding. Er zijn immers ook vele zaken te bespreken die alleen het personeel betreffen.

De Schoolraad komt zes keer per jaar bijeen. De schoolleiding is aanwezig bij de vergaderingen van de Schoolraad. De nieuwe opzet wordt aan het eind van het schooljaar geëvalueerd.

Vergaderdata schoolraad 2017-2018 (onder voorbehoud).
 • 19 oktober 2017
 • 18 januari 2018
 • 22 maart 2018
 • 31 mei 2018
 • 07 juni 2018 [reserve]

De samenstelling van de Schoolraad:

Personeel

mevr. M. Beusker
mevr. S. van Eijden-van de Pol
mevr. H. Elzinga
mevr. E. de Gooijer
dhr. E. Peerdeman
mevr. T. van Schaik
mevr. J.M. Veerman
mevr. M. Werkhoven

Ouders

mevr. H. Bundels
dhr. R. Elderhorst
mevr. I. van der Helm
dhr. A. Ladesteijn
mevr. N. de Ruig

Wanneer u suggesties hebt voor de Ouderraad of andere zaken betreffende de school aan ons kwijt wilt, kunt u ons dit laten weten via het mailadres ouderraad@hilfertsheem.nl


Leerlingen

...
...
...

Wanneer je suggesties hebt voor de Leerlingenraad of andere zaken betreffende de school aan ons kwijt wilt, kunt u ons dit laten weten via het mailadres leerlingenraad@hilfertsheem.nl

Hilfertsheem College | Lieven de Keylaan 58 1222 LH Hilversum | tel: 035 - 6831557 | fax: 035 - 6858297 | info@hilfertsheem.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV