Klachten en Klachtenregeling
De school gaat ervan uit dat iedereen die bij de school betrokken is, zich ervoor inzet dat de zaken op school goed verlopen en dat er met respect met anderen omgegaan wordt. Desondanks kan het voorkomen dat er iets gebeurt waarvan u denkt: "Dat hoort niet, dat mag niet gebeuren". Aarzelt u dan niet om contact op te nemen met ons.
De school beschikt over een uitgebreide klachtenregeling die de procedures beschrijft die gevolgd kunnen worden, afhankelijk van de aard van de klacht. Zo is er een procedure voor klachten in het algemeen en zijn er procedures voor een aantal specifieke klachten. Wat dit laatste betreft: er bestaan aparte procedures voor klachten met betrekking tot de definitieve verwijdering van de school, seksuele intimidatie, problemen rond het examen en de weigering van toelating tot de school.

Stappen die u kunt nemen wanneer u een klacht heeft ...

U kunt in eerste instantie het beste contact opnemen met het personeelslid op wie de klacht zich richt; in de meeste gevallen zal dit een docent zijn. Doet u dit om welke reden dan ook liever niet, dan kunt u ook contact zoek met bijvoorbeeld de mentor, de afdelingsleider of de contactpersoon. Wacht u daarmee niet te lang: hoe eerder, hoe beter.

Als u er met de docent niet uitkomt neemt u dan contact op met de afdelingsleider. Leidt ook dat niet tot een bevredigende oplossing, dan kunt u zich wenden tot de directie van Hilfertsheem College.

Indien u het oneens bent met de handelwijze van de schooldirectie, dan kunt u de kwestie voorleggen aan de algemeen directeur van CVO 't Gooi. Daarmee bent u bij de hoogste beroepsinstantie binnen de school. Over een besluit of uitspraak van de algemeen directeur kunt u een klacht indienen bij de externe klachtencommissie waarbij de school aangesloten is.

Voor meer informatie of voor advies over te ondernemen stappen kunt u ook terecht bij de interne contactpersoon.

In ernstige gevallen, bijvoorbeeld bij klachten betreffende seksueel misbruik, seksuele intimidatie, lichamelijk of geestelijk geweld kunt u zich - indien gewenst - rechtstreeks wenden tot de externe vertrouwenspersonen of tot de vertrouwensinspecteur.

Klik hier voor de uitgebreide klachtenregeling CVO 't Gooi.
Contacten
Algemeen directeur CVO 't Gooi
De heer N. van Beurden
Postbus 153
1200 AD Hilversum

Interne contactpersoon
Mevrouw J. Zijlstra
Postbus 268
1200 AG  Hilversum
Tel. 0348 48 35 80 (privé)
E-mail: j.zijlstra@hilfertsheem.nl

Externe vertrouwenspersonen
Mevrouw mr. C.A. Winnubst
Tel. 06 2313 95 30
E-mail: info@carolijnwinnubst.nl
www.carolijnwinnubst.nl

dhr. drs. F.M.M.I. Kerremans
Tel. 06 5396 15 20
E-mail: kerremans@upcmail.nl

Vertrouwensinspecteur
Meldpunt
Tel. 0900 11 13 11 (lokaal tarief)

Externe klachtencommissie
Landelijke klachtencommissie voor PO, VO en BVE
Postbus 694
2270 AR  Voorburg
Tel. 070 348 11 80
E-mail: info@klachtencommissie.org
Hilfertsheem College | Lieven de Keylaan 58 1222 LH Hilversum | tel: 035 - 6831557 | fax: 035 - 6858297 | info@hilfertsheem.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV