Leerwegondersteunend onderwijs
Gelijktijdig met de invoering van het vmbo is het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) ontstaan. Allle leerlingen van wie is vastgesteld, dat zij het onderwijs alleen kunnen volgen als ze extra hulp krijgen, komen in aanmerking voor lwoo. Het recht op lwoo geldt voor leerlingen in alle leerwegen. De ondersteuning kan individueel gegeven worden (bijvoorbeeld steunles of remediale hulp), maar ook in groepsverband.

Toelating tot leerwegondersteundend onderwijs

Leerwegondersteunend onderwijs is bedoeld voor leerlingen die het niveau van het  vmbo-onderwijs wel aankunnen maar daarvoor extra zorg nodig hebben. Lwoo is er in allerlei vormen. De inhoud van het lesprogramma blijft hetzelfde als op het vmbo, maar het werktempo en de leerstof worden aangepast. De leerlingen krijgen les in kleine groepen. Het uiteindelijke doel is en blijft een diploma in een van de leerwegen van het vmbo. Voor toelating tot het leerwegondersteundend onderwijs is meer nodig dan de Cito-score en het advies van het basisonderwijs.

Bij toelating spelen drie criteria een rol.
  1. Intelligentie
  2. Leerachterstanden
  3. Sociaal-emotionele problematiek (bijv. faalangst)
Hilfertsheem College | Lieven de Keylaan 58 1222 LH Hilversum | tel: 035 - 6831557 | fax: 035 - 6858297 | info@hilfertsheem.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV