Het Zorgteam

Wanneer het team bij de leerling-bespreking van mening is dat de deskundigheid binnen het eigen team te kort schiet, de begeleiding niet het gewenste effect heeft  of anderen een taak moeten krijgen in de uitvoering van het plan van aanpak, dan kan ondersteuning van het zorgteam worden gevraagd.
In de leerling-bespreking is het van belang “op tijd” te zien waar de grenzen van een mentor en van het team liggen. Het kan betekenen dat er deskundigen moeten worden ingeschakeld, maar het kan ook betekenen dat er meer behoefte aan scholing is. Voor aanmelding bij het zorgteam wordt gebruik gemaakt van een aanvraagformulier dat door de mentor wordt ingevuld. De mentor levert dit formulier bij de interne zorgcoördinator (IZC) in. Het zorgteam stelt bij voldoende informatie een handelingsplan op dat wordt besproken met de mentor. Met de mentor wordt overlegd wie eventueel welke actie moet ondernemen. Het zorgteam neemt de taak van de mentor niet over.

De activiteiten van het zorgteam kunnen gezien worden als een speciale leerling-bespreking, gericht op de specifieke zorg voor individuele leerlingen. Het zorgteam levert gevraagd en ongevraagd adviezen op het niveau van (de aanpak door) de docent, de groep of de school. Het zorgteam werkt zowel curatief als preventief.
Het zorgteam komt twee tot vier keer per maand bij elkaar. De IZC zit het zorgteam voor. Verslagen gaan naar de afdelingsleiders.

Taken zorgteam

 • het geven van advies over het zorgaanbod op het niveau van de school, de klas, de docent en de leerling
 • bespreken van de gesignaleerde leerlingen en problemen
 • diagnosticeren van problemen
 • eventueel onderzoek laten verzorgen
 • hulp genereren
 • directe lijnen onderhouden met zorgvoorzieningen en instellingen
 • afstemming inzet externe hulp (o.a. ambulante begeleiding en maatschappelijk werk)
 • aanbevelingen geven voor het maken van een handelingsplan
 • evalueren van het resultaat van gegeven adviezen
 • adviseren van het management t.a.v. beleidsvoornemens. Het gaat hierbij om concrete voorstellen en het verzamelen van de hiervoor benodigde informatie
 • administratieve verslaglegging (met zo mogelijk ondersteuning van de administratie)

Het zorgteam

Interne zorgcoördinator   mevr. H. Meester
Leercoaches   mevr. J. van den Boom
mevr. M. Willeman
mevr. M. Zeguers
mevr. J. Zijlstra 
Orthopedagoog    mevr. H. Meester
Leerlingenbegeleiding   mevr. J. Zijlstra
mevr. M. Zeguers
Remedial teacher   mevr. B. Goossen
mevr. A. van Weem
Schoolmaatschappelijk werker   dhr. R. Hengeveld 
Interne vertrouwenspersoon   mevr. J. Zijlstra 
Decaan   mevr. M. Wets 

Informatie inzake passend onderwijs

Zie Passend Onderwijs

Informatie passend onderwijs voor ouders en kinderen

 

Hilfertsheem College | Lieven de Keylaan 58 1222 LH Hilversum | tel: 035 - 6831557 | fax: 035 - 6858297 | info@hilfertsheem.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV