Signaleringstesten

Signaleringstesten taal voor de eerste klas

Zoals u waarschijnlijk wel uit het nieuws hebt vernomen zijn de taal- en reken­vaardigheden bij een grote groep leerlingen (niet alleen op het vmbo) onder de maat. De minister heeft daarom maatregelen genomen en referentiekaders voor taal en rekenen opgesteld. Aan het eind van het vmbo moeten alle leerlingen een bepaald niveau behaald hebben. Vandaar dat wij taalbeleid en rekenbeleid belangrijk vinden: we gaan dat dit jaar verder ontwikkelen.

Wij willen de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen (waar dat kan) op niveau brengen. In het rooster is daarom een half jaar een extra uur Nederlands en wiskunde opgenomen om aan die verschillende taal- en rekenvaardigheden aandacht te besteden. In een vroeg stadium willen we daarom weten wie er nog moeite heeft met (een bepaald onderdeel van) taal en/of rekenen. Vandaar dat we de eerste periode een aantal signaleringstesten afnemen voor taal en rekenen.

Voor taal gaat het om een zinnendictee en een stilleestest (volgens het “Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs”) en een  begrijpend leestest (“Diatekst”).

Wat gebeurt er met de uitslagen?

De scores die uw kind haalt op het zinnendictee en de stilleestest worden vergeleken met de scores van een gemiddelde brugklasleerling op hetzelfde niveau. Als blijkt dat uw kind lager scoort dan dit gemiddelde, wordt hij/zij voor de herfstvakantie uitgenodigd voor een nader onderzoek. In dat geval nemen wij contact met u op. Hoort u niets van ons, dan waren de scores van uw kind op deze testen (bijna) gemiddeld of hoger.

De uitslag van Diatekst
(begrijpend leestest) wordt gebruikt om te kijken of uw kind nog ondersteuning nodig heeft op het gebied van begrijpend lezen. Het is de bedoeling dat we leerlingen die zwak scoren in de loop van het jaar blijven volgen en waar mogelijk verder helpen. Dit kan door uw kind in de les extra te begeleiden, maar ook door het volgen van een extra programma. Mocht uw kind hiervoor in aanmerking komen, dan krijgt u hierover nog bericht.

De uitslag op de signaleringstoets rekenen gebruiken we om een passend rekenprogramma te maken voor de periode dat er een extra uur wiskunde gegeven wordt. Welk onderdeel hebben veel leerlingen nog niet onder de knie? Daar wordt dan aan gewerkt. Deze lessen worden in de loop van dit jaar (verder) ontwikkeld.
In het kader van Taalbeleid wordt ook tijdens de invallessen aandacht besteed aan taal. We werken o.a. met teksten van Nieuwsbegrip (actuele teksten met vragen) en met leesfragmenten uit jeugdboeken. Dat materiaal reiken wij aan. Daarnaast behoort het lezen in een eigen jeugdboek tot de mogelijkheden. Een deel van de les wordt er dan gelezen, het andere deel van de les wordt er een creatieve verwerkingsopdracht bij dat boek gemaakt. We verwachten van uw zoon/dochter daarom dat hij/zij altijd een leesboek bij zich heeft. Zodra er lessen uitvallen of een leerling klaar is met het werk in de les is het de bedoeling dat hij zijn boek pakt. Wij hopen het leesniveau en de woordenschat van de leerling daarmee omhoog te krijgen. Ook leerlingen met een dyslexieverklaring doen mee met de signaleringstesten taal.
Voor de docenten is het van belang om te weten waar de leerling staat t.o.v. de groep. Zij worden uiteraard niet uitgenodigd voor het vervolgonderzoek.

Tot slot: de mentor krijgt de resultaten van alle taaltesten in een klassen­overzicht. Tijdens de spreekavond kunt u de mentor hiernaar vragen.
Hilfertsheem College | Lieven de Keylaan 58 1222 LH Hilversum | tel: 035 - 6831557 | fax: 035 - 6858297 | info@hilfertsheem.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV