Bestuur en schoolleiding
De Savornin Lohman school maakt deel uit van de stichting CVO 't Gooi. De schoolleiding wordt gevormd door dhr. C. A. Westerdijk (directeur), mevr. P. Henkelman (afdelingsleider onderbouw) en dhr. E. van Westering (leerjaarcoördinator klas 4). 
De gegevens van de stichting CVO 't Gooi en haar bestuursleden kunt u hier vinden.

Bevoegd gezag
Naam:                          CVO 't Gooi 
Identiteit:                     Protestant Christelijk 
Instelling:                     Stichting
Directeur-bestuurder:    dhr. N. van Beurden

Bezoekadres
Bisonlaan 1
1217 GH HILVERSUM Tel.: 035-6215751
E-mail: info@cvogooi.nl
URL: www.cvogooi.nl

Raad van toezicht
Voorzitter:         dhr. A. van den Bosch
Vice-voorzitter:  mw. R. Ratelband
Medezeggenschap en participatie

Ouders zijn betrokken bij de ontwikkeling van hun kind op school. De Savornin Lohman heeft meerdere participatie-organen waarin de ouders met de school in gesprek gaan en van advies kunnen voorzien. Een goede school heeft betrokken ouders nodig. We zien ouders als educatief partner, samen maken we het onderwijs.

 

Schoolraad

Belangrijke besluiten, over in de wet vastgelegde onderwerpen, legt de directeur ter instemming of advies voor aan de schoolraad. De schoolraad is daarmee het medezeggenschapsorgaan van de Savornin Lohman. De schoolraad komt hiervoor vier tot zes keer per jaar bijeen en bestaat uit twee leerlingen, twee ouders en vier personeelsleden. Deze ouder-, leerling- en personeelsgeleding hebben instemmingsrecht op besluiten over bepaalde onderwerpen die hun geleding aangaan. Ouders, leerlingen en medewerkers kunnen via de schoolraad veel invloed uitoefenen op het beleid van De Savornin Lohman. Zo worden bijvoorbeeld elk jaar de nieuwe plannen en de schoolkosten besproken, maar ook de overgangsnormen en het examenreglement.

 

Ouderraad

Ouderraad (OR) schooljaar 2017-2018

De Ouderraad vertegenwoordigt de ouders van alle leerlingen van De Savornin Lohman. Zij heeft een brugfunctie in de communicatie tussen de ouders en de schoolleiding en is dan ook voor alle ouders bereikbaar. Daarnaast is het een denktank, die gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de schoolleiding vanuit een positief-kritische houding.

Omgekeerd is het een klankbordgroep voor de schoolleiding als het gaat om beleid en voorgenomen maatregelen. Er wordt in een constructieve sfeer samengewerkt en meegedacht met de schoolleiding om de school zo goed mogelijk onderwijs te laten bieden in een stimulerend leerklimaat. Daarnaast verleent de OR medewerking aan schoolactiviteiten. Thema’s die bijvoorbeeld besproken worden zijn o.a. “de gezonde school”, “pesten en cyberpesten”, “drank, roken & drugs”.

De ouderraad neemt geen beslissingen maar ondersteunt en adviseert. We hebben als OR geen medezeggenschap, dat heeft alleen de Schoolraad. We hebben twee leden afgevaardigd in de Schoolraad, daarin worden de besluiten genomen. De Schoolraad bestaat uit leerlingen, ouders en medewerkers.

Wilt u graag betrokken zijn bij de school, op de hoogte zijn en blijven van de ontwikkelingen? Wilt u ook actief meedenken en meewerken, niet alleen wat betreft de leuke activiteiten voor de leerlingen maar met name wat betreft de ontwikkelingen gericht op het onderwijs zelf?

Vindt u ook dat ons onderwijs de leerlingen moet voorbereiden op hun toekomst?

Dan bent u van harte welkom om mee te werken in de ouderraad. De ouderraad vergadert 5 x per jaar. U kunt ons bereiken via email: ouderraad-sav@savorninlohman.nl

Voorstellen OR Leden:

· Yvette Valkenburg (voorzitter)

· Peter Van Ancum

· Joy Carp

· Sandra Coenen

· Catho Godthelp

· Tom Le Febre

· Jos Stassen

· Vince Westbroek
 


Leerlingenraad

De leerlingenraad geeft de directie gevraagd en ongevraagd advies en organiseert activiteiten (feesten, Valentijnsactie etc.). De leerlingenraad bestaat uit zes tot acht leerlingen, verdeeld over de vier leerjaren. De raad komt iedere zes weken bij elkaar. De leerlingen brengen ook een advies uit aan de directeur over de eventuele benoeming van docenten in vaste dienst. De leerlingenraad heeft een docent als begeleider.

 

Personeelsraad

De personeelsraad geeft de directie gevraagd en ongevraagd advies en bestaat uit vier personeelsleden, verdeeld over onderwijzend en ondersteunend personeel. De raad komt vijf keer bij elkaar met de directeur. De PR denkt mee over diverse plannen en ideeën en beslist mee over belangrijke zaken die alleen het personeel aangaan.

Klankbordgroep ouders

Het doel van de klankbordgroep is bespreking van de dagelijkse gang van zaken voor evaluatie en verbetering. De school vraagt ouders om feedback over het functioneren van de school: Welke zaken gaan goed? Wat kan verbeterd worden aan de communicatie met de ouders? Hoe ging de excursie? Welke verwachtingen zijn er ten aanzien van de sfeer in de klas? Betrokken ouders gaan drie tot vier keer per jaar met afdelingsleiders en mentoren in gesprek en geven hun mening over de dagelijkse gang van zaken op de Sav.

Medezeggenschapsraad (MR)

Ouders, leerlingen en medewerkers kunnen via de Medezeggenschapsraad invloed uitoefenen op het beleid van de scholen binnen het CVO ’t Gooi. De Savornin Lohman is met het Comenius College, Hilfertsheem College en College de Opmaat onderdeel van CVO ’t Gooi. Sommige besluiten worden op CVO-niveau genomen, bijvoorbeeld over de vakantieregeling. Binnen de Stichting CVO ’t Gooi is een gezamenlijke medezeggenschapsraad actief, die vier tot zes keer per jaar bijeen komt. Vanuit onze school hebben een ouder, een leerling en een personeelslid zitting in de MR van CVO ’t Gooi.

Besluitvorming en leerling- en ouderparticipatie vindt u hier.de heer C. Westerdijk

Directeurmevrouw P. Henkelman

Afdelingsleider leerjaar 1, 2, 3

de heer E. van Westering

Leerjaarcoördinator klas 4De Savornin Lohman | v. Ghentlaan 51 1215 PN Hilversum | tel: 035 - 624 02 61 | fax: 035 - 624 62 16 | post@savorninlohman.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV