Dyslexie

De Savornin Lohman zet zich in om het landelijk ingestelde Protocol Dyslexie te volgen. Het doel van dit protocol is een eenduidige en effectieve signalering en begeleiding van leerlingen met dyslexie. Onze remedial teacher (RT-docent) is specialist in het begeleiden van leerlingen met taalachterstand en dyslexie.

 

Screening

Alle leerlingen van de Sav worden in de brugklas gescreend op taalachterstand. Aan de hand van dit onderzoek worden taalzwakke leerlingen in kaart gebracht. Uiteraard maken we hiernaast ook gebruik van de gegevens van de basisschool.

Leerlingen met een taalachterstand komen eventueel in aanmerking voor extra begeleiding. Na een vooraf vastgestelde periode wordt vervolgens gecontroleerd of er voldoende vooruitgang  is geboekt. In een aantal gevallen is er aanleiding tot nader onderzoek. 

 

Onderzoek

Er volgt dan eerst een vooronderzoek dyslexie op school. Op basis hiervan wordt in overleg met de ouders besloten of de leerling door een erkend psychologisch bureau getest dient te worden op dyslexie. De kosten voor dit externe onderzoek zijn voor rekening van de ouders. Het is belangrijk dat ouders zelf bij hun verzekeringsmaatschappij informeren of deze onderzoekskosten geheel of gedeeltelijk vergoed worden.

 

Dyslexieverklaring

Indien blijkt dat een leerling dyslectisch is, volgt er een officiële dyslexieverklaring en ontvangt de leerling van school een dyslexiekaart. Overigens, de leerlingen bij wie eerder, op de basisschool, dyslexie is vastgesteld, krijgen op basis van de officiële verklaring een dyslexiekaart. Op deze kaart staat aangegeven voor welke faciliteiten de leerling in aanmerking komt.

De RT-docent heeft regelmatig overleg met collega’s of er leerlingen zijn die gedurende het schooljaar uitvallen op taalgebied. Deze leerlingen krijgen zonodig ondersteuning van de RT-docent.

 

Begeleiding

Leerlingen met dyslexie krijgen ieder schooljaar een aantal uren begeleiding van de remedial teacher. We geven training in het voorleesprogramma ClaroRead. Daarnaast zijn er twee gesprekken per jaar met de remedial teacher, waarin de leerling kan aangeven waar zij extra begeleiding voor zou willen hebben. Bovendien kan de leerling zich inschrijven voor het banduur spelling, grammatica of leesvaardigheid voor extra begeleiding.


Dyslexie en examen

Uiteraard zijn er voor leerlingen met dyslexie die eindexamen doen op basis van de dyslexieverklaring extra faciliteiten beschikbaar zoals tijdverlenging en gebruik van ClaroRead. De leerlingen die daarvoor in aanmerking komen krijgen in hun examenjaar een extra training in het werken met ClaroRead.

 


Als ouders vragen hebben met betrekking tot taalachterstand en dyslexie, neem dan per mail contact op met mw. A. van der Heijden (a.vanderheijden@savorninlohman.nl) of mw. D. Duits (d.duits@savorninlohman.nl).


 

Download hier het dyslexieprotocol.
Dyscalculie

Leerlingen die op de Sav komen met een dyscalculieverklaring kunnen van de remedial teacher een dyscalculiekaart krijgen. Hierop staan de faciliteiten waar de leerling recht op heeft. Denk daarbij aan extra tijd tijdens toetsen waar rekenen een onderdeel van is, het gebruik van de rekenmachine en het gebruik van hulpkaarten vanuit de Commissie voor Toetsing en Examens.


Begeleiding

Verder zijn er twee gesprekken per jaar met de remedial teacher waarin de leerling kan aangeven waarvoor extra begeleiding nodig is. Bovendien kan de leerling zich inschrijven voor het banduur rekenen als extra ondersteuning.


Rekenen

De Sav biedt naast de ingeroosterde rekenlessen voor alle leerlingen ook extra lessen aan leerlingen die veel moeite hebben met rekenen in het banduur. Leerlingen die heel veel moeite hebben met rekenen (complexe rekenproblematiek) kan de Sav tegen een vergoeding ook extra bijles geven. Dit wordt gegeven door de heer T. Oosterhagen.


Screening

Leerlingen waarbij het vermoeden bestaat dat zij dyscalculie hebben, worden op school gescreend. Daarna volgt er een gesprek met de ouders om te kijken of verder onderzoek nodig is. De school werkt samen met een huiswerkinstituut, waardoor er een gereduceerd tarief mogelijk is.


Mocht u vragen hebben over dyscalculie of het rekenbeleid dan kunt u contact opnemen met dhr. T Oosterhagen (t.oosterhagen@savorninlohman.nl)


Download hier onze rekenfolder. 
Download hier ons rekenbeleid inclusief ons dyscalculieprotocol 2017-2018


mw. J. Janmaat
remedial teacher
mw. A. van der Heijden
remedial teacher


de heer T. Oosterhagen
docent rekenvaardigheid
De Savornin Lohman | v. Ghentlaan 51 1215 PN Hilversum | tel: 035 - 624 02 61 | fax: 035 - 624 62 16 | post@savorninlohman.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV