Onderbouw

De eerste 2 leerjaren van het VMBO worden de onderbouw genoemd. In onze onderbouw krijgt de leerling les in kleine groepen van maximaal 16 leerlingen!
De lessen sluiten zoveel mogelijk aan bij het niveau van de leerling. Het onderwijs in de onderbouw is beschreven in kerndoelen.
De kerndoelen zijn verdeeld in de modules Nederlands, Engels, rekenen en wiskunde, mens en natuur, mens en maatschappij, kunst en cultuur, bewegen en sport.

De doelen zijn terug te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Elke school mag naast de verplichte uren een vrij deel invullen.

Op De Opmaat betekent dit dat een leerling extra (studievaardigheid)begeleiding krijgt in de mentoruren. Daarnaast heeft een onderbouwleerling 2x per week een Opmaat- uur op het rooster staan waarin extra vakondersteuning wordt gegeven of gewerkt wordt aan de ontwikkeling van zijn talenten!


Taalbeleid

College de OpMaat ontwikkelt taalbeleid ter verbetering van de resultaten van leerlingen op het gebied van taalvaardigheid.

Taalversterkende activiteiten:

Taaluren in klas 1 en 2 gedurende het hele schooljaar

Opmaatuur: extra hulp op maat bieden n.a.v. vraag vanuit het handelingsplan

Methode “Nieuwsbegrip” in de onderbouw (extra begrijpend lezen) en Ralfi-lezen

Hanteren van een gezamenlijk leesstappenplan waar elke docent aandacht aan geeft

In de lessen Nederlands wordt de methode Nieuw Nederlands gebruikt, die nauw aansluit bij de referentieniveaus

Dyslexiebeleid: ondersteunende software, extra tijd bij toetsen/examens, afspraken m.b.t. de opmaak van de aan te leveren teksten en toetsen en individuele begeleiding van de dyslexiecoach.


Rekenbeleid

De verbetering van het rekenonderwijs binnen College de Opmaat is een van onze speerpunten.

Interventies om de prestatie van leerlingen op rekengebied te verbeteren:

In alle klassen rekenvaardigheid-uren m.b.v. het programma Studieflow (onderbouw) en  Rekenen 2F (bovenbouw)

Tijdens speciale Opmaaturen wordt rekenen aangeboden aan de leerlingen die extra hulp nodig hebben. Deze onderbouw leerlingen worden met behulp van de resultaten van de dia-toetsen geselecteerd

De programma's moeten uitdagen tot interactie, de rol van de docent wordt dan meer begeleidend 

Uitgangspunt is de doorlopende leerlijn vanuit het basisonderwijs te koppelen aan de basisvaardigheden rekenen


College de OpMaat | Larenseweg 127 1221 CL Hilversum | tel: 035 - 695 01 72 | fax: 035 - 695 35 08 | info@collegedeopmaat.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV