Meer over aanmelding en toelating

Onderwijskundig Rapport:

Onderinstroom (leerjaar 1):
De school van herkomst vult een onderwijskundig rapport (OKR) in voor de aanvraag van een LWOO-beschikking of voor de aanvraag van een regionaal zorgbudget (RZB). In dit OKR worden didactische en pedagogische gegevens opgenomen. De school van herkomst stuurt het ingevulde OKR zo snel mogelijk naar Qinas. College de OpMaat ontvangt een kopie. Qinas vertegenwoordigt de VOscholen in de regio op het gebied van extra zorg die wordt geboden aan leerlingen die daar behoefte aan hebben.

De permanente commissie leerlingzorg (PCL), die onder Qinas valt, beoordeelt of het OKR volledig is ingevuld. Als het om een LWOO-beschikking gaat, wordt het dossier doorgestuurd naar de RVC (regionale verwijzingscommissie). De RVC geeft, als de leerling aan de criteria voldoet, een positieve beschikking af. De ouders ontvangen een kopie van deze beschikking. De PCL geeft de beschikking af voor het verkrijgen van het RZB.

Zij-instroom (later in leerjaar 1 en hogere leerjaren):
De school van herkomst vult het VO-VO-formulier in voor de overdracht van de pedagogische en didactische gegevens van de leerling. Het  ingevulde formulier wordt zo snel mogelijk naar College de OpMaat gestuurd. Een eventuele LWOO- of RZB-aanvraag wordt door de school van herkomst geregeld.

Interne Zorgcoördinator:
De interne zorgcoördinator (izc) bekijkt of de informatie compleet is en neemt zo nodig contact op met de school van herkomst.


Intake gesprek:
Ouders/verzorgers worden samen met de leerling uitgenodigd voor een intakegesprek. De leerling praat met de psycholoog. De ouders/verzorgers hebben een gesprek met de schoolmaatschappelijk werker.


Zorgteam:
Het zorgteam, bestaande uit de twee teamleiders, maatschappelijk werkende en de psycholoog bespreken de aanname en aanzet voor het handelingsplan. Als er tot aanname wordt overgegaan ontvangen de ouders een plaatsingsbevestiging.


Inschrijving:
Nadat College de OpMaat de leerling heeft aangenomen wordt hij per 1 augustus van  het nieuwe schooljaar ingeschreven op  College de OpMaat.  


Leerlingvolgsysteem:
Na de inschrijving worden de gegevens van de nieuwe leerling ingevoerd in het LVS.
Hierna volgt de overdracht van de leerlingengegevens aan de mentoren van de nieuwe leerlingen door de interne zorgcoördinator.


Informatie voor thuis:
College de OpMaat informeert ouder(s) en/of verzorger(s) over de introductiedag en het programma, de mentor, het bestellen van boeken en de aanvang van het nieuwe schooljaar.


Introductiedag leerlingen:
Alle nieuwe leerlingen worden uitgenodigd voor de introductiedag.


Startgesprek:

In samenspraak met elke nieuwe leerling en zijn ouders/verzorgers wordt een begeleidingsplan opgesteld. In het handelingsplan worden afspraken gemaakt voor de eerstkomende tien weken.

College de OpMaat | Larenseweg 127 1221 CL Hilversum | tel: 035 - 695 01 72 | fax: 035 - 695 35 08 | info@collegedeopmaat.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV