Verzekeringen

Het bestuur is verzekerd tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid. Deze WA-verzekering biedt onder- meer dekking voor schade die door schuld, nalatigheid of onvoorzichtigheid van het schoolbestuur, de docenten of het onderwijsondersteunend personeel aan leerlingen of anderen  wordt toegebracht als deze schade niet door de eigen verzekering wordt  vergoed. De verzekering geldt ook tijdens excursies, werkweken e.d. in schoolverband.

De school is niet aansprakelijk voor schade door  onrechtmatig  gedrag van leerlingen.

Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor.

Uitdrukkelijk wijzen wij u erop dat leerlingen zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigendommen. Kleding, brillen, rijwielen, bromfietsen en dergelijke zijn niet verzekerd. Leerlingen kunnen op school kluisjes huren voor hun waardevolle voorwerpen.

Ongevallenverzekering

De school heeft een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering geeft uitsluitend dekking voor de gemaakte kosten voor geneeskundige behandeling en verpleging bij ongevallen die personeelsleden en/of leerlingen overkomen.

De schoolverzekering geldt tijdens het gaan van huis naar school en omgekeerd, gedurende ten hoogste een uur voor of na schooltijd, schoolexcursies e.d. Het gaat daarbij om letselschade.

 

Melding ongeval

Als een kind tijdens schooltijd een ongeval overkomt, moeten de ouders/verzorgers hiervan de administratie binnen 24 uur in kennis stellen. Zij ontvangen een schadeformulier dat naar de verzekeringsmaatschappij moet worden gezonden.

Schoolverklaring voor ziekenfonds en kinderbijslag

De leerling kan voor een schoolverklaring terecht bij de conciërge.

Comenius College | Bisonlaan 1 1217 GH Hilversum | tel: 035 - 621 57 51 | fax: 035 - 624 85 61 | info@comeniusnet.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV