Bijzondere onderwijskosten

De school ontwikkelt veel meer activiteiten dan er door de overheid worden vergoed. Desondanks hecht het Comenius College er veel waarde aan dat dergelijke activiteiten plaatshebben.

Als wij niet meer onderwijs en vorming zouden aanbieden dan de overheid bekostigt, zou dat onherroepelijk leiden tot een verschraling van het totale onderwijsklimaat. Daarom vragen wij van ouders een vrijwillige maar voor de school onmisbare bijdrage van € 80,- per schooljaar per leerling. De bijdrage wordt besteed aan activiteiten waaraan elke leerling in zijn schoolloopbaan deelneemt  of kan deelnemen.

Deze activiteiten kunnen verschillen per leerjaar.

Om praktische redenen is er echter gekozen voor een jaarbedrag dat voor elke leerling gelijk is.

Wij gaan er vanuit dat alle ouders het belang van deze extra uitgaven inzien en willen bijdragen aan de financiering ervan.

 

Verdere regels met betrekking tot de bijzondere onderwijskosten:

-  Wanneer twee of meer kinderen uit één gezin als leerling staan ingeschreven bij CVO ’t Gooi wordt er een reductie verleend van 15%.

-  Voor een leerling die wel is ingeschreven en aangemeld, maar die bij de aanvang van de cursus niet verschijnt, is een bijdrage voor een maand verschuldigd, als de inschrijving niet voor de aanvang van de cursus ongedaan is gemaakt.

-  Voor de bijzondere onderwijskosten en eventuele andere zaken wordt in oktober een nota verstuurd.

-  Wie niet aan deze financiële verplichting kan voldoen, kan zich wenden tot de rector met een gemotiveerd verzoek om gehele of gedeeltelijke vrijstelling.

-  Als ouders de bijdrage voor de bijzondere kosten om andere redenen niet betalen, kunnen de kosten van extra faciliteiten of activiteiten apart in rekening worden gebracht.

 

Comenius College | Bisonlaan 1 1217 GH Hilversum | tel: 035 - 621 57 51 | fax: 035 - 624 85 61 | info@comeniusnet.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV