De school
Geschiedenis

Het Comenius College is de voortzetting van het vroegere Christelijk Lyceum in het Gooi. De school bestaat sinds 1920. Dit lyceum was vele jaren gehuistvest aan de Lage Naarderweg in Hilversum en verhuisde in 1969 naar de Bisonlaan. In 1986 vond er een fusie plaats tussen het Comenius College en de Keucheniusmavo. Het Comenius College omvat sindsdien vier afdelingen: gymnasium, atheneum, havo en mavo.

De school is hoofdvestiging van CVO 't Gooi, waarin verder zijn opgenomen De Savornin Lohman, Hilfertsheem-Beatrix en College de Opmaat.

            

Missie en visie

De leerlingen van nu zullen later als volwassen burgers de samenleving moeten dragen. Wij zien het als onze taak hen voor te bereiden op de eisen die de maatschappij straks stelt en de rol die zij daarin zullen spelen. Wij doen dat door ze vanuit een christelijke levensvisie te helpen om kennis en inzichten te verwerven en kwaliteiten te ontwikkelen om uit te groeien tot gelukkige en sociale mensen met respect en verantwoordelijkheid voor zichzelf, de ander en de omgeving. Kansrijk de wereld in! 

Visie op onderwijs en leren.
Op het Comenius College zetten wij ons in om het beste te halen uit onszelf en uit de ander. Leerlingen, medewerkers en ouders hebben daarin zowel een eigen als een gezamenlijke verantwoordelijkheid, gebaseerd op wederzijds respect en onderling vertrouwen.Het onderwijs berust op een solide basis, met oog voor noodzakelijke vernieuwingen. Leerlingen en mede- werkers leren graag, voortdurend en met plezier. Het programma is uitdagend, de leeromgeving is onder- steunend en inspirerend. Leraren houden rekening met verschillen in aanleg, belangstelling en leerstijl. Leerlingen nemen geleidelijk meer verantwoordelijk- heid voor het eigen leerproces. De betrokkenheid op elkaar en op het onderwijs is hoog. Er heerst een veilige en open sfeer. Leerlingen krijgen reële kansen om een opleiding te volgen die past bij hun capaciteiten en hun ontwikkeling en ze toerust voor later. De opbrengsten van het leren zijn hoog.

 

Meer weten over de geschiedenis
van het Comenius College?


‘Laten we onze didactiek vooral richten op het volgende: Het zoeken naar en het vinden van een methode van onderwijzen, waardoor leraren minder uitleggen en leerlingen meer leren; waardoor scholen zich gaan kenmerken door minder lawaai, minder tegenzin en zinloos werk, maar door meer prestaties, plezier en blijvende voortgang.’

Jan Amos Comenius, ‘Didactica Magna’.

Comenius College | Bisonlaan 1 1217 GH Hilversum | tel: 035 - 621 57 51 | fax: 035 - 624 85 61 | info@comeniusnet.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV