Extra begeleiding

Schoolondersteuningsprofiel  van het Comenius College (Stichting CVO ’t Gooi)

Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht geworden. Doel van deze nieuwe wet is dat alle leerlingen, dus ook leerlingen die een extra ondersteuning in de klas nodig hebben, een passende onderwijsplek krijgen. De essentie van het onderwijs blijft hetzelfde: iedere leerling uitdagen het beste uit zichzelf te halen. Om alle leerlingen een passende plek te bieden, hebben de scholen en de besturen in de regio met elkaar samengewerkt om onder leiding van ons samenwerkingsverband Qinas tot een dekkend netwerk van onderwijsvoorzie­ningen te komen. Iedere school heeft een Schoolondersteuningsprofiel gemaakt.

Ouders melden hun kind aan bij de school naar keuze. De school heeft een zogenaamde zorgplicht en moet voor iedere leerling een passende onderwijsplek bieden; op onze eigen school, of als de leerling daar beter op zijn plaats is op een andere school in het reguliere onderwijs of in het voortgezet speciaal onderwijs.

In het Schoolondersteuningsprofiel geven wij aan welke ondersteuning wij de leerlingen kunnen bieden op het Comenius College. Onze school valt binnen 1a en 1b in de onderstaande piramide, wat inhoudt dat de ondersteuning valt onder de basis VO arrangementen. Hieronder zullen de VO basisarrangementen 1a en 1b van het Comenius College nader worden toegelicht. 

                        
 


1a Basisondersteuning 1e niveau

Dit is ondersteuning die voor alle leerlingen op alle scholen beschikbaar is. Het is ondersteuning die zowel preventief als curatief ingezet kan worden.

Aanwezige deskundigen:

·         Mentor

·         Teamleiders

·         RT-er

·         Zorgcoördinator

·         Leerlingbegeleider

·         Orthopedagoog

·         Trainer faalangst

·         Decaan

·         Schoolarts

Trainingsaanbod:

·         Faalangst reductie- en examenvreestraining

Voorzieningen:

·         Huiswerkbegeleiding

Ondersteuning:

·         Remedial Teaching

Inbedding onderwijsondersteuning:

·         Schoolondersteuningsprofiel

·         Controleerbare doelen

·         Dossiervorming

·         Borging binnen de organisatie

·         Dyslexieprotocol

·         Dyscalculieprotocol

·         Pestprotocol

Ketenpartners:

·         Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL)

·         Gemeente

·         Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)

·         Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

1b Basisondersteuning 2e niveau

Daarnaast is er niveau 1b (de ondersteuningsarrangementen; het niveau van de voormalige rugzakleerlingen)

Aanpassingen in het gebouw

·         Lift

Aanwezige deskundigen

·         Orthopedagoog

·         Ambulant begeleider

·         Leercoach

·         Schoolarts

Trainingsaanbod

·         Voorlichting aan de klas of het docententeam

Voorzieningen

·         Ondersteuning op maat

·         Stilte ruimte

·         Ambulante begeleiding

De school weet om te gaan met lichte vormen van

·         AD(H)D/ ASS/ Angststoornissen

·         Langdurig of chronisch zieke leerlingen

·         Faalangst

·         Lichte visuele handicap

·         Lichte auditieve handicap

Ondersteuning

·         Individueel gericht ontwikkelingsaanbod

·         Ontwikkelingsperspectief

·         Leercoach

Ketenpartners

·         Gemeente

·         Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

·         Vrij gevestigde psychologenpraktijken

Zie bijlage 1 voor de betekenis van de ondersteuningsniveaus

 

Contra-indicaties

Er zijn ook grenzen aan de extra ondersteuningsmogelijkheden van de school. Het Comenius College heeft voor de volgende gebieden contra-indicaties opgesteld. Wanneer een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan geboden wordt, is er sprake van een contra-indicatie voor plaatsing op het Comenius College.

·         Externaliserende gedragsproblematiek. Bijv. leerlingen met de diagnose ODD.

·         Leerlingen die door een stoornis een te grote afhankelijkheid hebben van de voorspelbaarheid van de situatie qua rooster, pauzedrukte, behoefte aan één klas, een beperkte groep docenten, eenduidige opdrachten. Het hangt daarbij af van de mate en de complexiteit waarin de problematiek zich openbaart.

·         Het Comenius College biedt geen LWOO-onderwijs aan.

·         Een kwantitatieve contra-indicatie is gelegen in het aantal leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte, afgezet tegen de begeleidingscapaciteit van de school. Er is hier geen absolute norm te geven, maar het kan voorkomen dat het aantal leerlingen met een extra begeleidingsvraag in een bepaald jaar in een bepaalde afdeling groter is dan de capaciteit van desbetreffende mentoren, docenten en interne begeleidingsspecialisten.

·         Er is een absolute norm voor het totaal aantal leerlingen dat onderwijs kan volgen op het Comenius College. Het maximaal aantal leerlingen bedraagt 1500 op Comenius College.

Aanmeldingsprocedure voor schooljaar 2018-2019


Alle leerlingen melden zich uiterlijk vóór 8 maart, 12.00 uur 2019 aan op de school naar keuze (zie verdere info over de aanmelding onder het kopje groep 8). Wanneer er sprake is van een ondersteuningsbehoefte moet dit vermeld worden op het reguliere aanmeldformulier. Op dit formulier moet worden aangegeven dat er sprake is van leer-en/of gedragsproblematiek in brede zin. Gedacht moet worden aan stoornissen als ASS, AD(H)D, ODD, angststoornissen, fobieën, sociaal-emotionele problemen, langdurige of chronische ziekten, visuele problematiek, auditieve problematiek en ESM.

Wanneer het vanwege ruimtegebrek noodzakelijk is om een loting te verrichten onder de leerlingen die zich hebben aangemeld voor de brugklas, wordt vooraf geen uitzonderingspositie gecreëerd voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte en zij doen mee in de loting.


Vanaf maandag 11 maart 2019 worden de aanmeldingen geïnventariseerd en gescreend op een eventuele ondersteuningsbehoefte. Alleen als een leerling is ingeloot heeft het Comenius College zorgplicht. De volgende procedure wordt hierna doorlopen:

1.   Indien nodig volgt een gesprek op school met ouders en leerling om de concrete ondersteuningsbehoefte in kaart te brengen. Dit gesprek

wordt gevoerd met de interne zorgcoördinator en–of afdelingsleider.

2.   De basisschool wordt vervolgens benaderd voor aanvullende informatie over welke extra ondersteuning er is geboden op de basisschool en welke ondersteuning noodzakelijk is op het Comenius College.

3.   Indien nodig worden externe zorgspecialisten benaderd voor aanvullende informatie.

4.   De ondersteuningsbehoefte van de leerling wordt naast het ondersteuningsprofiel en de contra-indicaties van de school gelegd. Gekeken wordt of het Comenius College de extra ondersteuning kan bieden. Op basis van alle beschikbare informatie geeft de interne zorgcoördinator advies aan de toelatingscommissie over plaatsing.

5.   Als het Comenius College niet aan de ondersteuningsbehoefte kan voldoen, gaat de school samen met ouders zoeken naar een passende onderwijsplek binnen het samenwerkingsverband.

Als de extra ondersteuningsbehoefte niet is vermeld op het aanmeldingsformulier of informatie is achtergehouden, kan de aanmelding alsnog worden afgewezen. De zorgplicht komt daarmee te vervallen voor het Comenius College. Ouders kunnen er wel voor kiezen de aanmeldingsprocedure opnieuw te starten.


Bijlage 1

Overzicht betekenis ondersteuningsniveaus.

1a Basisondersteuning 1e niveau

Dit is een ondersteuning die voor alle leerlingen op alle scholen beschikbaar is. Het is ondersteuning die zowel preventief als curatief ingezet kan worden. Te denken valt aan een goed pedagogisch klimaat, mentoraat, remediale hulp of hulp aan leerlingen met dyslexie, trainingen om sociaal makkelijker te functioneren etc.

Iedere school moet niveau 1a van het ondersteuningsprofiel als minimum kunnen aanbieden.

1b Basisondersteuning 2e niveau

Daarnaast is er niveau 1b (de lichte ondersteuningsarrangementen; het niveau van de voormalige rugzakleerlingen). Scholen kunnen dit of zelfstandig aanbieden of met hulp van derden (bijvoorbeeld het inhuren van specialistische begeleiding vanuit het VSO)

2 Extra ondersteuning

Dit is de ondersteuning die binnen VO-scholen wordt aangeboden, zoals LWOO en PrO, maar wel een extra financiering vraagt.

Wanneer een school zich specialiseert binnen een bepaald gebied, kan hiervoor extra financiering worden verkregen. De voorziening moet dan wel toegankelijk zijn voor leerlingen van anders schoolbesturen die elders vastlopen. Hieronder vallen bijvoorbeeld de leerlingen met een RZB-budget via Qinas.

3, 4 en 5 Speciale ondersteuning

Dit is de ondersteuning die via een VSO-school wordt geboden. Nadat de PAC (Plaatsingsadviescommissie) de ondersteuningszwaarte heeft bepaald, kan de leerling naar de VSO-school die datgene aanbiedt wat voor de leerling gevraagd wordt.

Comenius College | Bisonlaan 1 1217 GH Hilversum | tel: 035 - 621 57 51 | fax: 035 - 624 85 61 | info@comeniusnet.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV