Article Details
Cijfer rekentoets vwo telt niet meer mee Bericht geplaatst op: 18-12-2017

Rekenen is en blijft belangrijk voor leerlingen om goed te functioneren in het
vervolgonderwijs, op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Ik streef ernaar
rekenen een duurzame plek te geven in het curriculum en de uitslagbepaling. Dit
ga ik gefaseerd, en in nauwe samenwerking met belanghebbenden, doen. De
kennis en ervaring die de afgelopen jaren is opgebouwd rond rekenonderwijs is
daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Op dit moment telt de rekentoets alleen mee in het vwo voor het behalen van het
diploma. Dat zorgt voor een ongelijke situatie ten opzichte van andere
schoolsoorten. Mijn eerste stap is om het cijfer op de rekentoets óók in het vwo
niet mee te laten tellen voor het behalen van het diploma. Vervolgens wil ik,
samen met leraren en andere experts, ervoor zorgen dat rekenen een integraal
onderdeel van het curriculum uitmaakt.

Situatie schooljaar 2017-2018
Voor alle vwo-eindexamenkandidaten gaan de volgende regels gelden:
- De rekentoets wordt afgenomen maar het cijfer telt niet meer mee voor het behalen van het diploma;
- Ook telt het cijfer op de rekentoets niet meer mee voor het judicium cum laude, tenzij het cijfer positief begunstigend is voor het behalen hiervan.
Leerlingen kunnen in dat geval het cijfer alsnog betrekken bij de bepaling van het judicium cum laude. Deze mogelijkheid geldt alleen dit schooljaar;
- Het cijfer wordt vermeld op de cijferlijst;
- Het aantal mogelijkheden om de rekentoets af te leggen blijft gelijk. De
extra afname dag, met versnelde normering, komt te vervallen.
Voor leerlingen in de overige schoolsoorten (havo en vmbo) verandert er niets ten
opzichte van de huidige situatie. Ook voor studenten in het mbo blijft de huidige
situatie gehandhaafd.

De procedure om de regelgeving te wijzigen is in gang gezet. De beoogde inwerkingtreding is 1 april 2018. Hierover wordt u te zijner tijd geïnformeerd.

Vervolg: rekenen blijft belangrijk
Mijn tweede stap is om samen met belanghebbenden aan de herpositionering van rekenen binnen het huidige curriculum te werken, zodat rekenen op de korte termijn gaat meetellen voor het behalen van het diploma in alle schoolsoorten en mbo.
Dit doe ik vooruitlopend op de uitkomsten van de integrale curriculumherziening (curriculum.nu). In curriculum.nu worden de referentieniveaus onder de loep genomen en onderzocht hoe rekenen een duurzaam onderdeel wordt van het curriculum. Daarom is het belangrijk dat de opgebouwde expertise en energie voor rekenonderwijs binnen de scholen behouden blijft en wordt versterkt.

Over de uitkomsten van deze vervolgstappen wordt u komend voorjaar geïnformeerd.

de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,
Arie Slob


Terug

CVO 't Gooi | Postbus 153 | 1200 AD Hilversum | tel: 035 - 621 57 51 | fax: 035 - 624 85 61 | cb@cvogooi.nl ontwerp en realistaie SchoolMaster BV