Personeel

Bij de invulling van ons personeelsbeleid laten we ons leiden door de doelen en ambities van CVO ’t Gooi en van het Comenius College, De Savornin Lohman, Hilfertsheem-Beatrix en College de OpMaat in het bijzonder. Ons personeelsbeleid richt zich zowel op onze collectieve ambitie als de persoonlijke ambities van medewerkers. Als uitganspunt hanteren we de  ‘omgekeerde HRM- waardeketen’. Vanuit de doelen van de school redeneren we terug naar het personeelsbeleid: wat hebben medewerkers nodig om de doelen te halen? Professioneel gedrag is afhankelijk van drie factoren: bekwaamheid, motivatie en ruimte/hulpmiddelen. Met onze HRM activiteiten willen wij aan die factoren bijdragen. Het vertrekpunt van ons handelen is het leren van de leerling en aan de basis daarvan staat de docent. Het denken over het beïnvloeden van de kwaliteit van het onderwijs verschuift hiermee van een overwegend hiërarchisch top-down georganiseerd proces naar een meer organisch bottum-up proces.

Deze verschuiving vereist dat op alle niveaus (docent, middenmanagement, schoolleiding en directeur-bestuurder) gewerkt wordt aan gedeeld leiderschap en daarmee aan de professionele cultuur in onze organisatie.

Wij verstaan onder gedeeld leiderschap:

  • medewerkers helpen en ondersteunen en hoge verwachtingen naar hen uitspreken;
  • de professionele ontwikkeling van individuele medewerkers stimuleren en streven naar een hoog uitvoeringsniveau;
  • samenwerking op bestuur- en schoolniveau stimuleren en streven naar een brede besluitvorming.

Het gaat om een vorm van samenwerking waarbij alle betrokkenen invloed hebben op het proces en resultaat van het proces. Deze co-creatie past binnen een professionele cultuur. Een cultuur waarin vanuit collectieve verbondenheid aan de doelen en ambities van de scholen en CVO ’t Gooi gewerkt wordt aan het met elkaar leren en onderzoeken op welke wijze deze doelen en ambities gerealiseerd kunnen worden en welke interventies, faciliteiten en ondersteuning daarbij nodig zijn. 

Wat betreft de vormgeving van het personeelsbeleid wordt samengewerkt binnen de Stichting Werkkring. Werkkring is een samenwerkingsverband van vijf schoolbesturen voor voortgezet onderwijs in Noord-Holland en heeft tot doel de ontwikkeling van HRM op de deelnemende scholen te bevorderen. Dit gebeurt o.a. door gezamenlijke personeelswerving, aandacht voor werkdruk, opleiden in de school en kweekvijvertrajecten voor managementfuncties, het hanteren van een gemeenschappelijk sociaal statuut en de implementatie van het Convenant LeerKracht (zie ook www.werkkring.nl).

In ons strategisch plan ‘Kom verder 2013-2016: Ontwikkeling in Verbondenheid’, is blijvend bekwaam en bevlogen personeel één van onze speerpunten. De verschillende (centrale) activiteiten die in 2014 zijn uitgevoerd, dragen bij aan dit speerpunt. 

Hoewel ons beleid gericht is op optimale inzetbaarheid van medewerkers, is dat in incidentele gevallen niet haalbaar. Wij streven dan naar begeleiding naar ander werk. Wij gaan zo min mogelijk over tot ontslagvergoedingen en handelen conform de geldende wet- en regelgeving. Vanaf 2015 is dat o.a. de wet Werk en Zekerheid.

Er is een fout opgetreden. Fout: is op dit moment niet beschikbaar.
Er is een fout opgetreden. Fout: is op dit moment niet beschikbaar.
Belangrijke thema's binnen het personeelsbeleid zijn de uitvoering van het convenant leerkracht (de 'functiemix'), de professionalisering van alle medewerkers, het verzuimbeleid en de uitvoering van de CAO-VO en de regelingen die daaruit voortvloeien.
CVO 't Gooi | Postbus 153 | 1200 AD Hilversum | tel: 035 - 621 65 17 | fax: 035 - 624 85 61 | cb@cvogooi.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV